PRIVACYBELEID 


JF Mediation respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor, dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens, die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens JF Mediation verwerkt. 


Voor wie? 

Dit document “privacybeleid” is van toepassing op alle personen waarvoor JF Mediation persoonsgegevens verwerkt. 

Hieronder een overzicht van de belangrijkste categorieën: 

 • Cliënten of potentiële cliënten; 
 • bezoekers van onze website; 
 • leveranciers; 
 • derden die met JF Mediation communiceren; 
 • alumni en sollicitanten. 


Met welk doel? 

JF Mediation verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden: 

 • het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst; 
 • het voeren van (gerechtelijke) procedures; 
 • innen van declaraties; 
 • advisering, bemiddeling en verwijzing; 
 • voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen; 
 • marketing- en communicatie activiteiten; 
 • werving en selectie (sollicitatie). 


Welke persoonsgegevens? 

JF Mediation verwerkt persoonsgegevens, die u zelf aan ons hebt verstrekt via e-mail, telefoon of tijdens een ander gesprek. De persoonsgegevens die wij onder meer verzamelen zijn: 

 • naam; 
 • adres; 
 • postcode; 
 • woonplaats; 
 • land; 
 • telefoonnummer; 
 • geslacht; 
 • geboortejaar en -plaats; 
 • e-mailadres; 
 • financiële gegevens. 


Daarnaast verwerkt JF Mediation persoonsgegevens, die worden gegenereerd tijdens uw bezoek aan onze website, waaronder: 

 • browsergegevens; 
 • duur van uw bezoek; 
 • pagina’s die u bezoekt; 
 • links waar u op klikt; 
 • locatie gegevens op basis van uw IP-adres. 


Ook verwerkt JF Mediation persoonsgegevens die wij hebben ontleend aan overige bronnen; 

 • Persoonsgegevens uit openbare online bronnen zoals social media; 
 • Persoonsgegevens verkregen uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel of het kadaster; 


Voornoemde persoonsgegevens verwerkt JF Mediation, omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden. 

Grondslag verwerking persoonsgegevens 

JF Mediation verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG: 

 • wettelijke verplichting; 
 • uitvoering van een overeenkomst; 
 • verkregen toestemming van betrokkene(n); 
 • gerechtvaardigd belang. 


Delen van persoonsgegevens met derden 

JF Mediation deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van JF Mediation, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij. 

Daarnaast kan JF Mediation persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat. 

Met de derde partij, die namens en in opdracht van JF Mediation uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten, waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door JF Mediation ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn bij de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris of een ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport. 


Beveiliging persoonsgegevens 

JF Mediation hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt - rekening houdend met de stand van de techniek - voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval JF Mediation gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal JF Mediation in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen. 


Bewaartermijn persoonsgegevens 

JF Mediation bewaart persoonsgegevens, die worden verwerkt, niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist. 

JF Mediation verwijdert uw gegevens indien geconstateerd wordt, dat deze zijn verouderd of wanneer de betrokkene zelf om verwijdering verzoekt. 


Privacy rechten van betrokkenen 

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons. | JF Mediation: PRIVACYBELEID - opgesteld op 25 februari 2021 | 


Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij JF Mediation aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen. 

Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan: 

JF Mediation Dokter Zwaanstraat 11 4205 AL Gorinchem info@jfmediation.nl 

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN. JF Mediation neemt alleen verzoeken in behandeling, die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens. 


Gebruik social media 

Op de website van JF Mediation (www.jfmediation.nl) zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Instagram, LinkedIn of Facebook. JF Mediation houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen. 


Statistieken en cookies 

JF Mediation houdt gebruiksgegevens bij van de website(s) voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door JF Mediation verkocht aan derden. 

Teneinde het gebruiksgemak van de website(s) JF Mediation te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand, dat tijdens uw bezoek op de website(s) van JF Mediation op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website(s) kan beperken. 

De website van JF Mediation maakt gebruik van cookies van Google Analytics om - in hoofdlijnen - het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website(s) te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen, indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website(s) van JF Mediation geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of links, zoals hiervoor onder ‘Gebruik social media’ is omschreven. JF Mediation heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen. 

Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies) leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen. 

Op de website(s) kan JF Mediation een blog of forum aanbieden, dat vrij toegankelijk is. Alle informatie die hierop wordt geplaatst, kan door een ieder, dus willekeurige derde partij, worden gelezen, verzameld en gebruikt. Een verzoek om persoonsgegevens te verwijderen uit een blog of forum kan worden ingediend via de contactgegevens onder ‘Privacy rechten van betrokkenen’. JF Mediation is in sommige gevallen niet in staat om persoonsgegevens uit een blog of forum te verwijderen. In een reactie op uw voornoemde verzoek geeft JF Mediation dan aan, dat het niet gelukt is en ook om welke reden. In het geval, dat u als betrokkene persoonsgegevens post via een applicatie van een derde partij (via bijvoorbeeld social media), dan is die derde partij of de beheerder van de applicatie het aanspreekpunt bij dergelijke verzoeken om verwijdering of andersoortige privacy vragen. 


Aanpassing privacy statement 

JF Mediation heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van het advocatenkantoor gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website www.jfmediation.nl. 


Vragen & Contact 

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en deze privacy statement kunt u contact opnemen met de heer J.F. van Drenth.